Ana SayfaAydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, burs başvurusunda bulunan adayların başvuru formunda yer alan adı/soyadı, adresi, doğum tarihi, telefon numarası, adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa burs görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav, kişilik envanteri sonuçları ve adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı‘’  (bundan böyle “Vakıf” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, burs başvuru talebinizin ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Vakfın burs verme  politikaları çerçevesinde başvuru sürecinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak durumlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Vakfın burs başvurusu prosedürlerinin geliştirilmesi gibi  faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Vakıf tarafından işlenen kişisel verileriniz, Vakfın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Vakfın burs verme politikaları çerçevesinde burs başvurusu ve burs sağlama süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Vakfın burs verme  faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Vakfın meşru menfaati hukuki sebebine dayanarak, mektup, e-posta ve internet sitesi vasıtasıyla ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Vakfa başvurarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Osmanağa Mh Bahariye Cad. Yeğiner Sitesi A Blok No:37 D:70, Kadıköy – İstanbul   adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.